Preliminärt protokoll. Påskrivet protokoll förvars hos sekreteraren. Personuppgifter har tagits bort från Webkopian av proitokollet.

 

Digitalt möte                                                             Närvarande:
via Teams                                                                  6 medlemmar inklusive styrelse representerad av
                                                                                   
                                                                                             
                                                                                      

 

                                                                                      

 1. Mötets öppnande

Ordförande  hälsade välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

 1. Frågan om mötet är i behörig ordning utlyst
  Årsmötet fann att mötet var behörigt utlyst

 2. Val av ordförande för årsmötet

 Till mötesordförande valdes sittande ordf.

 1. Val av sekreterare för årsmötet

Till mötessekreterare för årsmötet valdes Sittande sekr

 

 1. Val av två justeringsmän

Till justeringsmän valdes "Personuppgifter publiceras ej pga GDPR"

 

 1. Föredragningslistans godkännande
  Föredragningslistan godkändes

 2. Godkännande av fullmakter
  Det har inkommit 3 st fullmakter 

 3. Verksamhetsberättelse/bokslut/budget

 

Inre organisation

Styrelsens sammansättning har under året varit

 

 

 

 

Befattning       Namn                                             Vald tom verksamhetsåret

Personuppgifter publiceras ej pga GDPR"

Revisor                  Personuppgifter publiceras ej pga GDPR"                

Revisorssuppl.       Uppdrogs åt vald revisor att föreslå suppleant vid behov
                                                         

 

 

Verksamhetsberättelse

Föreningen Nitkabelns styrelse har under verksamhetsåret haft flera ordinarie styrelsemöten och 1 konstituerande möte av styrelse. Även 2021 har flertalet möten varit digitala på grund av Corona-pandemin. Styrelsen har även jobbat med framför allt mail för underhandskontakter för slutförande av arbetsuppgifter som beslutats på ordinarie möten

Styrelsen har följt marknaden och ser att möjligheten till analog signal försvinner mer och mer varför styrelsen under 2020 påbörjade en stadgeändring som föreslås träda i kraft i samband med årsmötet för verksamhetsåret 2021

Styrelsen har även tittat på att öka utbudet med andra tjänster för att göra föreningen mer relevant då vi märkt en trend där antalet medlemmar sjunker. För att erbjuda andra tjänster krävs stadgeändringar vilket vi slutför under detta årsmöte.

 

Vid utgången av året var vi 125 betalande medlemmar mot 131 förra verksamhetsåret.
Styrelsen tackar för förtroendet under det gånga verksamhetsåret!

 

 

 

 

 

Bokslut (Resultaträkning) 2021

 

Lägre rabatt på medlemsavgiften än 2020. Färre medlemmar än budget. Komplett styrelse men 1 vakant valberedning

 

Bokslut ( Balansräkning ) 2021

 

 

 

 

 

 

Bokslut (Budget) 2022

 

Baserat på 125 medlemmar. Rabatt föreslås att minskas från 350 kr till 200 kr vilket ger en medlemsavgift på 1099 kr för 2022. Kostnaden till Telenor sjunker till följd av färre medlemmar. Arvoden budgeterat på komplett styrelse och valberedning

 

 

 1. Revisionsberättelse

 

Vid granskning av Föreningen Nitkabelns räkenskaper för tiden 2021-01-01—2021-12-31 har jag funnit dessa i god ordning. Intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer. Det kvarstående värdet på bank har kontrollerats.

Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll finns enligt mig icke anledning till anmärkning. Därför föreslår jag årsmötet att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

 

Linköping den 31 januari 2022

 

 

Personuppgifter publiceras ej pga GDPR"

Förtroendevald revisor

 

 1. Ansvarsfrihet för styrelsen
  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsperioden 2021-01-01 – 2021-12-31

 

 1. Val av ledamöter, 3 st, 2 år

  Personuppgifter publiceras ej pga GDPR"

Årsmötet biföll valberedningens förslag och valde de föreslagna ledamöterna att representera föreningen tom verksamhetsåret 2022.

 1. Val av ordförande
  Valberedningens förslag är:
  Personuppgifter publiceras ej pga GDPR

  Årsmötet biföll valberedningens förslag och valde Anders Junehammar

 2. Val av revisor
  Personuppgifter publiceras ej pga GDPR
  Ingen suppleant valdes. Uppdrogs åt vald revisor att föreslå suppleant vid behov

 

 1. Val av valberedning.
  Personuppgifter publiceras ej pga GDPR

 

 1. Fastställande av årsavgifter och inträdesavgifter

Årsavgiften fastställes prel. till 1099 per medlem. Årsavgiften är sänkt med 200kr som utgör återbetalning av överskjutande medel från tidigare fiberinstallation.
Avgiften baseras på föreningens TV-signalavtal och nyttjande av tillgängligt kapital.


Årsmötet beslöt att delegera till styrelsen att besluta om inträdesavgift för nytillkommande medlemmar.

 

 1. Fastställande av arvode
  Årsmötet beslutade att lämna styrelsearvodet oförändrat på 5998 kr att fritt fördela mellan styrelseledamöterna. Arvodet för revisorer och valberedare lämnades oförändrat på
  494 kr/funktion.


 2. Behandling av motioner
  Inga motioner har inkommit till årsmötet

 

 

 1. Styrelsens propositioner
  Stadgeändring §2

  Gällande stadgar:
  2 Ändamål

  Föreningens ändamål är att upphandla analog och digital TV-signal för medlemmarnas, ägarna till fastigheterna enligt §3, räkning. 

  Förslag till uppdatering:
  Föreningens ändamål är att upphandla TV-tjänst/TV-paket och vid var tid erbjudna angränsande tjänster för medlemmarnas (ägarna till fastigheterna enligt §3) räkning. Föreningens erbjudande till medlemmarna anpassas efter tillgänglig teknik på marknaden


  Stadgeändring §7:

  Gällande stadgar:
  § 7 Sammanträde (sista stycket)

  Protokollet tilldelas medlemmarna inom en månad efter mötet

  Förslag till uppdatering:
  §7 Sammanträde (sista stycket)

  Protokollet tillgängliggörs medlemmarna inom en månad efter mötet

 

 Stadgeändringen blir nu giltig i och med beslut som tagits på föregående årsmöte tillika 2021 års
 årsmöte.   1. Övriga ärenden
  Inga övriga ärenden från föreningens medlemmar eller från styrelsen. 2. Mötets avslutande

Ordf tackade för visad uppmärksamhet och avlutade årsmötet.

 

 

 

 

 

 

 

Linköping 16 februari 2022